Polityka miasta Gdańska wobec właścicieli psów

Podczas spotkań w biurze poselskim, poseł Jerzy Borowczak często jest pytany o politykę miasta wobec posiadaczy czworonogów. Z pewnością, w dużych blokowiskach, jak Przymorze, czy Zaspa to wstydliwy i drażniący temat. Trudno się dziwić mieszkańcom osiedli, którzy mają dość wolno biegających po podwórkach psów i odchodów „zdobiących” trawniki i chodniki.

Na prośbę mieszkańców gdańskiego Przymorza, Jerzy Borowczak wystosował do Urzędu Miejskiego w Gdańsku zapytanie, o to jak wygląda i jak w najbliższym czasie będzie wyglądać, polityka miejska wobec posiadaczy psów. Poniżej przytaczamy odpowiedź wiceprezydenta Macieja Lisickiego w tej sprawie.

Odpowiadając na Pana Posła zapytanie z dnia 05.07.2012r. w sprawie polityki miasta względem właścicieli psów, informuję, że:

– Nie są szacowane koszty sprzątania psich odchodów na chodnikach i zieleńcach miejskich, ponieważ takie czynności nie są wyodrębnione z innych prac porządkowych pielęgnacyjnych t.j. zamiatanie nawierzchni, które na terenach zieleni realizowane jest w miarę potrzeb, średnio raz na tydzień oraz grabienie trawników, które wykonuje się jednorazowo w okresie wiosennym, w sezonie latem po każdym koszeniu, a jesienią jednokrotnie lub częściej w zależności od nasilenia opadania liści. Ww. prace nie dotyczą usuwania wyłącznie psich odchodów lecz również innych zanieczyszczeń i odpadów roślinnych. Nie prowadzono również obliczeń dotyczących psich odchodów zanieczyszczających tereny publiczne.

– Podatek od posiadania psa obowiązywał do 31 grudnia 2007r. Jego wysokość ustalana była przez gminy, jednak ograniczona przez obwieszczenie Ministra Finansów. W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzono zapis stanowiący, że od 1 stycznia 2008r. podatek od posiadania psów został zastąpiony wprowadzaną fakultatywnie przez radę gminy opłatą od posiadania psów. Stawka opłaty jest corocznym obwieszczeniem Ministra Finansów w tej sprawie. Przeprowadzone analizy wskazywały, że wprowadzenie tej opłaty nie wpłynie na zwiększenie dochodów Gminy z uwagi na koszty postępowania upominawczego i windykacyjnego, które byłyby wyższe niż dochody z jego wprowadzenia. Z tego powodu Gmina Miasta Gdańska nie podjęła stosownej uchwały w tej sprawie i nie przewiduje w najbliższym czasie jej wprowadzenia.

   W celu zachęcenia mieszkańców posiadających psy do sprzątania po nich, Miasto prowadzi różne akcje edukacyjne. Gdańsk, jako jedno z pierwszych miast w Polsce zainicjowało projekt „Psia Toaleta”. Projekt polegał  na ustawieniu na terenie całego miasta specjalnych automatów, w których za 50 gr. będzie można nabyć specjalną torebkę do usuwania psich i kocich zanieczyszczeń. Ponadto w 2010r. miasto zakupiło ponad 450 tys. torebek do usuwania psich odchodów. Bezpłatne torebki były dostępne w gdańskich Biurach Obsługi Mieszkańców, siedzibach spółdzielni mieszkaniowych, rad osiedli, gabinetach weterynaryjnych, siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Zespołach Obsługi Mieszkańców oraz w 81 punktach sprzedaży prasy w Gdańsku. W ubiegłym roku ruszyła wspólna akcja organizowana przez Straż Miejską w Gdańsku oraz przez Wydział Środowiska pod hasłem „Nie umiem spuszczać wody, sprzątnij po mnie!”. Celem akcji jest edukacja mieszkańców w zakresie przepisów dotyczących właścicieli czworonogów oraz dbanie o porządek i wizerunek miasta.

   Straż Miejska w Gdańsku prowadzi AKCJĘ PUPIL, gdzie strażnicy zwracają szczególną uwagę na to, czy właściciel sprząta po psie oraz czy wyprowadza go na smyczy lub w kagańcu. Przypominają, że pies rasy agresywnej  musi mieć zarówno kaganiec, jak i smycz. Upominają, że czworonogów nie można wyprowadzać na placach zabaw oraz w innych miejscach objętych zakazem.

    Na terenach publicznych w Gdańsku, w latach 2006-2010 zbudowano 13 wybiegów dla psów. Budowa tych obiektów jest zadaniem inwestycyjnym i obejmuje wykonanie trwałego ogrodzenia, zamontowanie koszy, 2-3 ławek, pojemnik z torebkami i tablic informacyjnych. Koszt jednego wybiegu zależy od jego wielkości i do tej pory kształtował się na poziomie od 25 do 35 tys. złotych. Dotychczas zrealizowane wybiegi powstały w obrębie parków i zieleńców miejskich w ramach programu „Psia Toaleta” prowadzonego przez Wydział Środowiska, ze środków dawnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

   Zainteresowanie nowymi wybiegami wśród mieszkańców nie słabnie, jednak zarówno w ubiegłym, jak i bieżącym roku, z uwagi na ograniczone środki finansowe, ich budowa nie znalazła się w planie inwestycyjnym miasta.

 

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lisicki