Interpelacja poselska w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Jerzy Borowczak, po konsultacji ze spółdzielniami mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości, wystosował interpelację poselską, zawierającą poprawki do opracowywanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Interpelacja poselska w sprawie ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie

 

Na podstawie informacji i zapytań przekazywanych przez Zarządy spółdzielni mieszkaniowych oraz w imieniu Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych, wnoszę o przeanalizowanie i wprowadzenie zmian do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie poprzez zmianę w art.4 i 5 oraz art.6a.

Aktualnie prowadzone są konsultacje i przygotowania do uchwalenia Regulaminów utrzymania czystości i porządku w Gminach i zdaniem Przedstawicieli Gmin oraz Zarządców zapisy artykułów 4, 5 i 6a wymagają zmiany lub doprecyzowania.

Szczególny niepokój budzą zapisy art.5 ust.1 p.1, które narzucają arbitralnie na właścicieli nieruchomości wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Oderwanie pojemników od systemu wywozu nieczystości powoduje, że właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a również jednorodzinnych będą zmuszeni do wyposażenia nieruchomości w pojemniki dostosowane do sprzętu wywożącego przedsiębiorstw narzuconych nieruchomościom przez Gminę. Ponadto każdy właściciel będzie zmuszony wybudować myjnię i stanowisko do dezynfekcji pojemników lub podpisywać dodatkową umowę z przedsiębiorstwem specjalistycznym. Doprowadzi to nie tylko do wzrostu kosztów wywozu śmieci, ale również przerodzi się w patologię, która miała być zlikwidowana nową ustawą – podrzucania śmieci innym właścicielom – szczególnie tych bardziej kłopotliwych. Naszym zdaniem pojemniki na śmieci stanowią niezawodny element systemu zbiórki, segregacji i wywozu oraz utylizacji śmieci. Szczególnego wymiaru problem ten nabiera w budynkach wielolokalowych (w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach, TBS-ach), gdzie problem jest komplikowany przez różne zachowania „anonimowych” użytkowników, a problem podrzucania śmieci był nagminnym zjawiskiem.

Zdaniem Zarządców należy wpisać obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiedniej ilości i jakości pojemniki przez firmy wywożące śmieci, a koszty wyposażenia, remontów i dezynfekcji pojemników powinny być zawarte w opłacie za wywóz śmieci.

Dla właściwego ukształtowania regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadzić obowiązek konsultacji społecznych z właścicielami i zarządcami lub ich organizacjami w celu wypracowania optymalnych rozwiązań.

W celu zapewnienia właściwej gospodarki śmieciami należy dokonać następujących zmian zapisów:

 

Art.4 ust.1 Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z właścicielami nieruchomości i zarządcami lub ich organizacjami oraz po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.
Art.5 ust.1 pkt 1 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:1. uzgodnienie z przedstawicielami gmin i przedsiębiorstwa wywożącegonieczystości miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne oraz

utrzymanie altanek śmietnikowych lub utwardzonych placów

w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym.

Art.6a ust.1 Rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie albo wskazane obowiązki, o których mowa w art.5

 

Narzucone dodatkowe obowiązki przez gminę przy wyższych opłatach za gospodarkę śmieciami spowoduje opór społeczny i występowanie patologii społecznych, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia natomiast konsultacje społeczne mogą spowodować akceptację Regulaminu przez społeczność gminy.

Umożliwienie rozszerzenia działań gminy zgodnie z zaproponowaną zmianą zapisu art.6a da możliwość wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przez poszczególne gminy, a oparcie regulaminów o szersze gremium społeczne będzie sprzyjać włączeniu szerszych grup społecznych w rozwiązywanie problemów.

Dodatkowo zgłaszany jest postulat, aby opłaty za śmieci były określane w jednakowej wysokości dla dużego obszaru, jakim jest województwo lub związek miast i gmin, gdyż gospodarka śmieciami to nie tylko problem jednej gminy, a nawet regionu lub kraju. Opłaty w formie podatku powinny być wnoszone wg ilości osób oraz powierzchni i rodzaju funkcjonalnego nieruchomości, które są i będą w rejestrach gmin ze względu na inne uwarunkowania podatkowe (PIT, CIT i podatek od nieruchomości). Uzależnienie opłat od ilości zużytej wody powodować będzie fluktuację opłat w okresach rozliczeniowych, co uniemożliwi utrzymanie płynności opłat oraz może powodować nadmierne oszczędności wody przez mieszkańców i wpływanie na proces pomiarowo-rozliczeniowy.