Będzie kontrola z ministerstwa w Pomorskim Urzędzie Ochrony Zabytków

Po wielu miesiącach oczekiwania, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustosunkowało się do wrześniowych zarzutów Jerzego Borowczaka dotyczących błędów i zaniedbań obowiązków służbowych, których zdaniem posła PO, dopuścił się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Marian Kwapiński. Stosowne pismo w tej sprawie zostało skierowane do Wojewody Pomorskiego, Romana Zaborowskiego, oraz Ministra KiDN. Wojewoda Pomorski nie podjął jednak w tej sprawie żadnych decyzji, przekazując wspomniane pismo do ministerstwa. Decyzją MKiDN, dojdzie do kontroli merytorycznych działań PWKZ, które rozstrzygną zasadność zarzutów podniesionych przez Jerzego Borowczaka.

Oto treść decyzji MKiDN skierowanej do Wojewody Pomorskiego i posła Jerzego Borowczaka:

Ministerstwo Kultury

I Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Generalny Konserwator Zabytków

Piotr Żuchowski

 

Warszawa, dnia 24 listopada 2011r.

 

Nawiązując do pisma Pana Wojewody z dnia 15 września 2011r., skierowanego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dołączoną skargą Pana Posła Jerzego Borowczaka na działalność dra Mariana Kwapińskiego – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W przedmiotowej skardze Pan Poseł sformułował wobec Pomorskiego WKZ szereg zarzutów dotyczących m.in. złego stanu zachowania najcenniejszych zabytków Gdańska, braku bieżącej kontroli nad tymi zabytkami oraz szkodliwej – zdaniem skarżącego – działalności Pana dra Mariana Kwapińskiego, polegającej z jednej strony na podejmowaniu działań, które przyczyniły się do zniszczenia wielu cennych zabytkowych obiektów na terenie Gdańska i województwa pomorskiego, z drugiej zaś strony na zaniedbywaniu obowiązków służbowych, których istotą było zaniechanie działań, mogących przyczynić się do uratowania wielu zabytków lub poprawy ich stanu zachowania.

Pismem z dnia 30 września br. (przekazanym Panu Wojewodzie do wiadomości) Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków zwrócił się do Pomorskiego WKZ o ustosunkowanie się do wystąpienia Pana Posła Borowczaka. W odpowiedzi z dnia 12 października 2011r., Pan Konserwator szczegółowo odniósł się do tych zarzutów, dołączając kopie odpowiednich dokumentów.

Po przeanalizowaniu zarówno wystąpienia Pana Posła Jerzego Borowczaka, jak i odpowiedzi na to wystąpienie Pana Konserwatora Mariana Kwapińskiego, uznałem, że ze względu na wielowątkowy i skomplikowany charakter sprawy, jej obiektywne rozstrzygnięcie będzie możliwe po przeprowadzeniu kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku, mającej na celu przede wszystkim ocenę merytorycznej działalności Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod kątem podniesionych zarzutów.

Ponieważ kontrola będzie miała charakter doraźny (wynikający z zaistniałych okoliczności), a nie planowany, jej przeprowadzenie w bieżącym roku nie będzie możliwe. Przewiduję, że kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku zostanie przeprowadzona w I kwartale przyszłego roku. O jej terminie niezwłocznie poinformuję Pana Wojewodę.