Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską dotyczącą stawki VAT na konserwację zabytków

Informowaliśmy o tym, że poseł Jerzy Borowczak skierował do Ministra Finansów  Jacka Rostowskiego interpelację o utrzymanie obniżonej stawki podatku VAT na prace przy konserwacji i restauracji zabytków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawka podatku od towarów i usług wzrosła do 23%. Zdaniem organizacji zajmujących się ochroną i restauracją zabytków, taki stan rzeczy wpłynie na drastyczne ograniczenie środków na te cele.

Podwyżka stawki VAT oznacza, iż o blisko 1/4 zabytków mniej doczeka się prac konserwacyjnych. Zagrożone są również długoletnie projekty, na które wnioski składane były jeszcze w czasie, gdy obowiązywała stawka 0%. Wówczas nikt nie przewidywał, iż koszta realizacji prac wzrosną o 23% – alarmują konserwatorzy zabytków. Niestety, dla środowiska restauratorów dzieł sztuki mamy złe wiadomości. Ministerstwo Finansów nie rozważa nawet możliwości przywrócenia zerowej, bądź obniżonej stawki podatku na tego typu usługi. Oto odpowiedź MF na zapytanie Jerzego Borowczaka w tej kwestii:

 

Minister Finansów

PT1/0602/101/785/2011/KSB/BMI9 16637

Warszawa, dnia 21. listopada 2011r.

Szanowny Panie Pośle

Nawiązując do pisma z dnia 25 października 2011r. w sprawie utrzymania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla prac konserwatorskich i renowacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych, uprzejmie informuję.

Polska podpisując Traktat Akcesyjny podjęła m.in. zobowiązanie do stosowania w krajowym prawodawstwie dotyczącym podatku od towarów i usług, rozwiązań zgodnych z przepisami unijnymi. W celu pełniejszego dostosowania przepisów o podatku od towarów i usług odstąpiono z dniem 1 stycznia 2010r. od identyfikowania przy pomocy klasyfikacji statystycznych usług zwolnionych od podatku od towarów i usług i przyjęto w tym zakresie systematykę określaną w przepisach dyrektywy 2006/112/WE z dnia 26 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z dn. 11.12.2006, str.1, z późn.zm.) wraz z jej rozwinięciem w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.

Należy podkreślić, że przepisy cytowanej dyrektywy 2006/112/WE nie przewidują dla usług, o których mowa w wystąpieniu Pana Posła zarówno zwolnienia od podatku, jak i stawki obniżonej, czy stawki 0%. Oznacza to, że przedmiotowe usługi, co do zasady powinny być docelowo objęte stawką podstawową i obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011r. regulacje ustawowe nie mogły już dłużej zawierać rozwiązań przewidujących zwolnienie od podatku od towarów i usług dla tych usług.

W celu złagodzenia skutków związanych z opodatkowaniem przedmiotowych usług, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392) zwolnił od tego podatku, usług polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczące:

1) Zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego,

2) Materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego.

Zwolnienie, o którym mowa wyżej, mogło być stosowane również do usług wykonanych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 5 kwietnia 2011r. – na podstawie § 46 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i usług.

Czasowy charakter zwolnienia (stanowiącego kontynuację zwolnienia obowiązującego do końca 2010r.) miał umożliwić dostosowanie się usługodawców, jak i beneficjentów przedmiotowych usług do konieczności uwzględnienia w cenie tych świadczeń podatku od towarów i usług.

W mojej ocenie roczny okres jest okresem wystarczająco długim na dostosowanie się do wprowadzonych rozwiązań ustawowych. Nie przewiduję, aby okres ten miał ulec wydłużeniu.

Pragnę przy tym podkreślić, że objęcie od dnia 1 stycznia 2012r. prac konserwatorskich i restauratorskich przy ochronie zabytków podstawową stawką podatku od towarów i usług nie oznacza, że wydatki te również muszą wzrosnąć o 23%. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2011r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054) z zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, co do zasady, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przy świadczeniu usług zwolnionych prawo to, co do zasady nie przysługuje, zatem podatek od towarów i usług zawarty w zakupach stanowi w takim przypadku koszt przedsiębiorcy.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu

Maciej Grabowski