Jerzy Borowczak z rekomendacją spółdzielców w wyborach do Sejmu

Jerzy Borowczak uzyskał rekomendację Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych w wyborach do Sejmu.

Popieramy Pana Borowczaka, gdyż rozumie spółdzielczość i deklaruje dalszą chęć działania w naszych sprawach – rekomenduje posła Marian Banacki, prezes stowarzyszenia. – Poseł Borowczak doprowadził do obalenia złej ustawy o spółdzielczości mieszkaniowej, mimo iż nie sądziliśmy, że to w ogóle będzie możliwe. Ponadto deklaruje chęć napisania w/w ustawy po konsultacjach ze środowiskiem spółdzielczym.

 

APEL  POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

 

Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy!

Od ponad 20 lat polska spółdzielczość nie znajduje zrozumienia w elitach władzy politycznej i państwowej naszego kraju. Skutkiem polityki państwa w stosunku do systemu spółdzielczego jest postępujący jego demontaż. Od 1989 roku liczba spółdzielni zmniejszyła się o połowę, a ich udział w tworzeniu PKB spadł do niespełna 1% przy średniej w Unii Europejskiej wynoszącej około 6%.

Trudniejsze warunki finansowe spółdzielni w stosunku do spółek kapitałowych skłaniają wielu spółdzielców do poszukiwania dróg wyjścia z systemu spółdzielczego. Likwidacja spółdzielni stanowiących w warunkach wszechobecnej komercji i rosnącej konkurencji wielką wartość dla dużej części ludzi będzie skutkować w dłuższej perspektywie pogorszeniem jakości życia wielu ludzi, a także znacznym zawężeniem podstaw społeczeństwa obywatelskiego.

Zmiana stosunku państwa do spółdzielczości uwarunkowana jest wyborem do parlamentu większej liczby osób rozumiejących spółdzielczość i nie kierujących się w stosunku do niej uprzedzeniami ideologicznymi i politycznymi. To jest w naszych rękach. Jest nas w Polsce ponad 8 milionów. Wraz z rodzinami stanowimy połowę polskiego społeczeństwa. Nasze głosy w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu stanowią największą siłę oddziaływania na postawy polityków. W imię obrony naszego dorobku, wspólnego majątku, miejsc pracy, oraz pozycji na rynku, weźmy w sposób powszechny udział w tych wyborach.

Jako środowisko spółdzielcze jesteśmy zainteresowani wzmacnianiem prospółdzielczych polityków w każdej opcji politycznej i w każdym Klubie Parlamentarnym. Popierajmy w wyborach tych polityków, którzy rozumieją spółdzielczość i deklarują pozytywne poparcie działania w kierunku wypracowania podstaw do takiego kształtu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który zagwarantuje możliwość decydowania o spółdzielniach przez samych spółdzielców.

W okręgu gdańskim takimi kandydatami na posłów są: Jerzy Borowczak pozycja nr 8 na liście Platformy Obywatelskiej oraz Jerzy Śnieg z SLD.

Pan Jerzy Borowczak swoim staraniem i zrozumieniem spółdzielczości doprowadził do obalenia źle przygotowanej i szkodliwej ustawy o spółdzielczości mieszkaniowej.

(…) Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej i rozwój spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, to rozwój naszego kraju i szansa na efektywne zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi , a także szansa na własne mieszkanie dla ludzi młodych i o niższych dochodach, oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Zwracając się do Koleżanek i Kolegów Spółdzielców o liczny udział w wyborach liczymy, na poparcie kandydatów sprzyjających rozwojowi ruchu spółdzielczego, takich, jak Jerzy Borowczak (…)

 

Podpisano:

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych