Odpowiedź wojewody na mój wniosek o odwołanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Otrzymałem odpowiedź od Wojewody Pomorskiego na mój list w sprawie odwołania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

p. Roman Zaborowski odpowiada:

„W odpowiedzi na złożoną przez Pana skargę , dotyczącą działalności dr Mariana Kwapińskiego – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawierającą również wniosek o odwołanie w/w z pełnionej funkcji, wyjaśniam, co następuje:

Po przeanalizowaniu Pana pisma należy stwierdzić, że podniesione w nim zarzuty wobec PWKZ dotyczą merytorycznej strony działalności tego organu. Większość z nich dotyczy prowadzonych przez Konserwatora postępowań administracyjnych lub decyzji podjętych w związku z pełnieniem przez ten organ nadzoru konserwatorskiego.

Zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, w sprawach określonych w ustawie i w odrębnych przepisach, organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich konserwatorów zabytków jest minister właściwy do sprawy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który jest upoważniony do oceny zasadności działań podjętych przez te organy w ramach prowadzonych przez nie postępowań administracyjnych. Nadzór merytoryczny nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków, zgodnie z art.90 ust. 2 pkt. 7 wyżej przywołanej ustawy sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, działający w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wojewoda natomiast nie jest uprawniony do oceny merytorycznej działalności WKZ. Należy również podkreślić, że zgodnie z art.91 ust.1 powołanie wojewódzkiego konserwatora przez wojewodę następuje za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków. PWKZ mimo, że wchodzi w skład administracji zespolonej w województwie, jest niezależnym, odrębnym od wojewody organem w zakresie szeroko rozumianej działalności merytorycznej, w ramach wykonywania zadań nałożonych na niego przez przepisy szczególne.

Zgodnie w art.299 pkt. 7 kpa, organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność organu administracji publicznej jest organ wyższego stopnia lub organ sprawujący bezpośredni nadzór. W związku z powyższym, uznaję za zasadne przekazać Pana skargę do organu właściwego do oceny podniesionych w niej zarzutów.”

 

Z poważaniem

Roman Zaborowski

Wojewoda Pomorski

 

W/W pismo zostało skierowane do ministra KiDN, Bogdana Zdrojewskiego. Moja skarga również została do niego wysłana. Czekamy więc na opinię pana ministra.